Wstęp

Regulamin określa zasady świadczenia przez STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-855), przy ul. Rzemieślniczej 33, usług drogą elektroniczną udostępnianych w ramach strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl)


Definicje

 1. Administrator – STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Rzemieślniczej 33
 2. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują.
 3. Polityka Prywatności – integralna część Regulaminu określająca zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników.
 4. Użytkownik - lekarz zrzeszony w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Gdańsku, który poprzez akceptację Regulaminu i Polityki prywatności korzysta ze strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl)
 5. Ubezpieczyciel - podmiot prowadzący działalność gospodarczą (za zezwoleniem w zakresie ubezpieczeń osobowych albo majątkowych), który na podstawie umowy ubezpieczenia zobowiązuje się do świadczenia w razie wystąpienia skutków zdarzeń losowych.
 6. Deklaracja - sporządzony elektronicznie formularz zawierający dane niezbędne do przystąpienia do ubezpieczenia.
 7. Certyfikat – dokument potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową Użytkownika, który przystąpił do ubezpieczenia.
 8. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl) bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne z późn. zm.
 9. Dane osobowe – danymi osobowymi są wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne
 10. Adres IP – indywidualny, unikalny numer, który posiada każdy komputer podłączony do Internetu. Adres IP może być na stałe związany z danym komputerem lub przydzielony mu na dane połączenie.
 11. Cookies – informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku tekstowym, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera.


Postanowienia ogólne

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl).

Użytkownikom wolno pobierać i drukować informacje zawarte na stronie. Nie wolno oferować na sprzedaż ani rozpowszechniać żadnych części strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl), ani jej zawartości.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl) w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie, a sądami właściwymi – sądy powszechne w Polsce.


Rodzaj i zakres usług

STBU za pośrednictwem strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl)świadczy Użytkownikowi usługi w zakresie:

 1. zapoznania się z warunkami i zakresem ubezpieczeń
 2. korzystania z kalkulatora składek
 3. sprzedaży ubezpieczeń
 4. instrukcji szkodowej przy zgłaszaniu szkody
 5. usług dodatkowych


Usługi te są udostępniane Użytkownikowi bezpłatnie.

Użytkownik ma możliwość zapoznania się ze szczegółowym opisem ubezpieczeń oferowanych za pośrednictwem strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl), wyliczenia wysokości składki za pomocą kalkulatora składek i wypełnienia deklaracji przystąpienia do wybranego ubezpieczenia.

Na stronie zamieszczone są Ogólne Warunki Ubezpieczenia, z którymi Użytkownik w każdym czasie może się zapoznać, pobrać lub/i wydrukować.

Użytkownik dokonuje wyboru ubezpieczenia poprzez wskazanie zakresu ubezpieczenia, początku okresu ubezpieczenia, informacji o szkodach i innych parametrów.

Użytkownik wypełniając deklarację przystąpienia do ubezpieczenia podaje swoje dane osobowe.

Użytkownik wypełniając deklarację przystąpienia do ubezpieczenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu zawarcia umowy ubezpieczenia.

Aby przystąpić do ubezpieczenia Użytkownik przesyła lub dostarcza osobiście wypełnioną deklarację i potwierdzenie opłacenia składki do STBU lub Ubezpieczyciela na wskazany na stronie www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl) adres.

Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia wskazanego na deklaracji, jednak nie wcześniej, niż od dnia następnego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (tj. wpłynięciu do Ubezpieczyciela deklaracji wraz z potwierdzeniem opłacenia składki), nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki).

Certyfikat potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia zostanie dostarczony Użytkownikowi w ciągu 14 dni od daty otrzymania deklaracji, na wskazany adres.

W razie wystąpienia szkody Użytkownik postępuje zgodnie z Instrukcją szkodową dostępną za pośrednictwem strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl)

W ramach usługi dodatkowej Użytkownik strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl) może podać adres e-mail celem wysyłania na ten adres ofert ubezpieczenia komunikacyjnego i/lub majątkowego przez Agencję Ubezpieczeniową STBU Biuro Ubezpieczeń Sp. z o.o.  z siedzibą w Sopocie, przy ul. Grunwaldzkiej 67.

Wpisując adres e-mailowy Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2010 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna, na podane przez Użytkownika konto oraz na inne konta poczty elektronicznej, na które w związku z ustawieniami konta przekierowywana jest korespondencja z konta mailowego podanego przez Użytkownika.


Wymagania techniczne

Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl)

 1. połączenie z siecią Internet,
 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www – w wersji Microsoft Internet Explorer 6.0, Mozilla Firefox 2.0, Opera 9.0 lub w wersjach wyższych.
 3. włączona opcja obsługi plików typu Cookies oraz Java Script.


Wyłączenie obsługi plików Cookies zazwyczaj nie blokuje korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl), ale może powodować utrudnienia korzystania z niniejszej strony. W takim wypadku STBU nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu braku aktywnej obsługi plików typu Cookies przez Użytkownika.

Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną należy przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Internetu oraz używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować.


Dane osobowe

STBU przetwarzając dane osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług za pośrednictwem strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl) – jest administratorem danych w rozumieniu art. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych.

STBU zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników.

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez STBU w celu świadczenia usług drogą elektroniczną lub/i w celu zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną i Ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku, gdy świadczenie danej usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, brak zgody Użytkownika powoduje, iż zostaje on pozbawiony możliwości skorzystania danej usługi.

STBU przetwarza dane na podstawie obowiązującego prawa i wyłącznie w niezbędnym zakresie.
Dane osobowe, o których mowa obejmują w szczególności:

 1. nazwisko i imiona Użytkownika
 2. numer ewidencyjny PESEL
 3. adres zameldowania na pobyt stały
 4. adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały
 5. adresy elektroniczne Użytkownika

W celu realizacji umowy ubezpieczenia lub innej usługi świadczonej za pośrednictwem strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl), STBU może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Dane te będą oznaczone symbolem „*”.

Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane oraz do ich aktualizacji,  poprawiania i żądania ich usunięcia.

Zgodnie z art. 18 ust. 5 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną STBU może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług drogą elektroniczną (tzw. dane eksploatacyjne):

 1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych,
 2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik,
 3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl),
 4. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl)

Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z korzystania ze strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl) i zażądać usunięcia wysyłając informację drogą mailową do STBU na adres: stbu@stbu.pl.

Po poprawnym zidentyfikowaniu Użytkownika z systemu niezwłocznie zostaną usunięte wszystkie informacje dotyczące Użytkownika.

STBU nie udostępnia danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, chyba że Użytkownik w sposób wyraźny wydał stosowne upoważnienie lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Szczegółowe informacje odnośnie ochrony danych osobowych opisane zostały w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu.
 

Szczególne zagrożenia

STBU zastrzega, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.

Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.


Odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu

W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań naruszających postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa powszechnie obowiązującego STBU ma prawo do przetwarzania danych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.

STBU powiadomi Użytkownika o wykryciu niedozwolonych działań z jednoczesnym żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania.

W przypadku dalszego podejmowania niedozwolonych działań przez Użytkownika, STBU może podjąć decyzję o zawieszeniu korzystania ze strony przez danego Użytkownika i odmowie dalszego udostępniania treści znajdujących się na stronie www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl)

Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.

STBU nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie ze strony www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl) w sposób sprzeczny z Regulaminem.


Reklamacje

Użytkownik, zgodnie z obowiązującym prawem, może zgłaszać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną na adres: stbu@stbu.pl. Zgłoszenie reklamacji jest rozpatrywane w ciągu 21 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku zgłoszenia związanego z wystąpieniem naruszenia bezpieczeństwa informacji lub możliwością spowodowania naruszenia bezpieczeństwa, zgłoszenie będzie rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.


Postanowienia końcowe

Prawa autorskie do informacji, materiałów i znaków towarowych znajdujących się na stronie www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl) należą do STBU lub STBU posiada stosowne upoważnienie do korzystania z zamieszczonych na stronie www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl) informacji, materiałów i znaków towarowych.

STBU zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.

W przypadku zmiany Regulaminu jego doręczenie odbywa się przez umieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronie www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl). Zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie www.lekarze.stbu.pl (oraz www.ubezpieczenia-lekarzy.pl).

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się m.in. przepisy następujących aktów prawnych:

 1. Kodeks cywilny
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r.
 4. Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych z dnia 22 maja 2003 r.
 5. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 r.
 6. Ustawa o pośrednictwie Ubezpieczeniowym z  22 maja 2003 r.
 7. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 r.
 8. inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2010r.